Terms of agreement - Data storage / PUL (in English & Swedish)

Your personal information and data storage (In English)

The following paragraphs describes how your personal information is stored and handled by Hasselquist.net:

By registering as a member with Hasselquist.net you confirm that you accept that your the personal data you enter during registration will be stored and handled by Hasselquist.net. You can at any moment make a request that the data, that is stored in your account, to be corrected, deleted or submitted to you by applying for this with a request to Hasselquist.net. Data that is stored through the membership on Hasselquist.net is not shared to any other party without your consent and agreement.

Hasselquist.net will do its foremost to store your data in a secure and reliable way. However Hasselquist.net can not be held responsible for unpredictable security breaches and in the case of data intrusion.

PUL - hantering av personuppgifter (for Swedish Citizens)

Styckena nedan beskriver hur Hasselquist.net hanterar dina personuppgifter när du väljer att registrera dig som medlem på Hasselquist.net.

Genom att du godkänner registreringen av medlemskap i Hasselquist.net så godkänner du också att dina personuppgifter lagras och hanteras av Hasselquist.net. Du kan när som helst begära att de uppgifter som finns lagrade om dig rättas, tas bort eller delges till dig genom att inkomma med en begäran om detta till Hasselquist.net. Uppgifter som lagras genom medlemskapet på Hasselquist.net delas inte till tredje part utan ditt medgivande.

Hasselquist.net gör sitt yttersta för att lagra de uppgifter du registrerar på ett säkert och påförlitligt sätt. Hasselquist.net tar dock inte ansvar för skador som uppkommer till följd av säkerhetsbrister som inte i förväg varit möjliga att förutse, eller i det fall dataintrång äger rum.

cron